• P0N - PT   1500 - 2100
 • SB - ND    1200 - 2100

REZERWACJA: 508 861 100

Pierwszy raz na torze

Pobierz oświadczenie dla osób poniżej 18go roku życia

Wymagania:

 • ukończone 18 lat (dla osób poniżej 18. roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego)
 • przejazd gokartem jednoosobowym - minimalny wzrost uczestnika 140 cm
 • przejazd gokartem dwuoosobowym z osobą dorosłą - minimalny wzrost uczestnika 120 cm

Dobra zabawa to podstawa, ale Wasze bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu! Jeśli jesteś na naszym torze po raz pierwszy – koniecznie i dokładnie przeczytaj regulamin.


Wybierając się na tor pamiętaj także o odpowiednim stroju. Niech będzie to ubranie wygodne, niekrępujące ruchów, bez zbędnych dodatków, którymi można się zaczepić, podrapać, zaplątać itd.


Zawsze słuchaj uwag i poleceń osoby prowadzącej tor!


Tak przygotowany - baw się dobrze!

 

Regulamin toru kartingowego Kart Place


 

§1 Ustalenia ogólne 

 

 1. Tor kartingowy Kart Place położony w Toruniu przy ul. Broniewskiego 90 prowadzony jest przez firmę Euforia z siedzibą w Toruniu zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Z toru kartingowego mogą korzystać osoby o wzroście minimalnym 140 cm,  zwane dalej „Uczestnikami”.
 3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą korzystać z toru wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, potwierdzoną podpisem na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora i ma miejsce przed pierwszym oddaniem Uczestnikowi gokarta w użytkowanie.
 4. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, na potwierdzenie czego złożą podpis pod przygotowanym przez Organizatora oświadczeniem.
 5. Organizator uprawniony jest do żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika, pod rygorem nie oddania gokarta do użytkowania.
 6. Na terenie całego obiektu zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 7. Osoby zachowujące się niekulturalnie mogą zostać wyproszone z obiektu.

 

§2 Zasady bezpiecznego kartingu 

 

 1. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków mających negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Zapewnia także, że nie istnieją żadne przeciwwskazania fizyczne i zdrowotne do korzystania z oferty Organizatora.Organizator odmówi sprzedaży biletu osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru i traci prawo do zwrotu pieniędzy za wykupioną jazdę.
 2. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji świetlnej, flag sygnalizacyjnych, a w szczególności zobowiązani są do przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem do jazdy oraz ruchem pojazdów: 
 • przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki, itp.) które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu; dotyczy to także długich włosów, które należy związać tak, aby nie wystawały i nie wysunęły się spod kasku podczas jazdy;
 • należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy; uczestnicy w  luźnym obuwiu (np. klapki, japonki itp.) nie będą dopuszczeni do jazdy;
 •  przed wejściem do pojazdu dobrać odpowiedni dla siebie kask, ciasno wyregulować zapięcie i zapiąć go przed wejściem na tor oraz  wykonywać jazdę tylko w kasku ochronnym oraz zapiętych pasach bezpieczeństwa;
 • rozpoczynać oraz kończyć jazdę po otrzymaniu wyraźnego sygnały od obsługi toru;
 • zachować szczególną ostrożność po włączeniu sygnalizacji ostrzegawczej;
 • w przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii należy zasygnalizować taką sytuacje przez uniesienie prawej ręki do góry; pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy obsługi toru;
 • dostosować prędkość jazdy do własnych umiejętności, konfiguracji zakrętów oraz aktualnego ruchu innych gokartów po torze;
 • korzystać z toru w sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników oraz informować personel toru o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach. 
3. Ponadto Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz: 
 • wysiadania z pojazdu podczas trwania jazdy (wyścigu);
 • potrącania pojazdów innych uczestników oraz uderzania w bandy wytyczające tor jazdy;
 • przyciskania jednocześnie pedału gazu i hamulca;
 • jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonej przez Organizatora;
 • zatrzymywania pojazdu w miejscach niedozwolonych lub blokując ruch innych pojazdów. 
4. Uczestnik przyjmuje również do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta znajduje się jednostka napędowa na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i możliwość przypadkowego oparzenia. Ze względu na specyfikę gokarta, jazdy nim oraz budowę toru Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zabrudzenia odzieży powstałe podczas korzystania z toru.
5. Organizator ponadto decyduje o wyborze gokartów, liczbie pojazdów na torze, kolejności i kierunku jazdy, jak i odstępie czasu między startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę).

  

§3 Postanowienia końcowe

  

 1. Organizator oraz personel toru mają prawo nie dopuścić do jazdy bądź wyeliminować z jazdy Uczestnika, który narusza zasady korzystania z toru określone Regulaminem.
 2. Uczestnik lub jego Opiekun ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze i doprowadzenie do powstania szkód na osobach lub mieniu Uczestników i Organizatora, wyłączając szkody powstałe w związku z okolicznościami niezależnymi od Uczestnika lub w sytuacjach przez niego niezawinionych.
 3. Osoby nie korzystające z oferty Organizatora mogą oglądać wyścig tylko z miejsca wyznaczonego przez personel toru, a także zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu i stosowania się do poleceń obsługi.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W wypadku wątpliwości co do treści regulaminu należy przed wykupieniem biletu lub zamówieniem usługi ustalić z personelem wszelkie wątpliwości.
 6. Reklamacje, uwagi lub sugestie co do oferty organizatora sposobu organizacji obiektu oraz zasad korzystania z gokartów i toru kartingowego można składać bezpośrednio obsłudze, pisemnie na adres organizatora lub na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, której przedmiotem jest oddanie Uczestnikowi gokarta do odpłatnego używania.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§4 Ochrona danych osobowych (RODO)

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Euforia z siedzibą w Toruniu, NIP: 776 165 66 86, REGON: 146146124.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia umowy, której przedmiotem jest oddanie Uczestnikowi gokarta do odpłatnego używania.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Każdy uczestnik ma prawo do:
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez firmę Euforia z siedzibą w Toruniu, NIP: 776 165 66 86, REGON: 146146124.

 

Toruń, dnia 25.05.2018 r.

  

 

PARTNERZY

turon maciek-design

znajdź NAS NA

kontakt

 • ul. Broniewskiego 90
  (5. poziom parkingu przy CH Plaza)

 • tel: 508 861 100

 • [email protected]

© 2014 Kart Place Toruń - Wszelkie prawa zastrzeżone - projekt:maciek-design